آيا هيات حل اختلاف بدوي مي تواند به قسمتي از پرونده شركت كه زيانده بوده و حوزه در رسيدگي زيانده بودن را قبول كرده

و ماليات را منتفي دانسته ، بدون درخواست حوزه و شركت وارد شده و مجددا رسيدگي  و مطالبه ماليات نمايد؟

 

 

جواب سوال شما منفی است هئیت حل اختلاف مالیاتی موظف است فقط و فقط به موارد اعتراضی که طی لایحه از طرف مودی

تقدیم هییت شده و یا در مورد نکات اعتراضی که توسط حوزه از رای بدوی صورت گرفته ورودپیدا کند .