سلام.استعلام سامانه شناسه اشخاص حقوقی برای شرکتی زده "غیر فعال مالیاتی " این شرکت برای رفعش چه باید بکنه؟

پاسخ

 

برابر تبصره۴ ماده۱۸۶ اقدام به اخذ مفاصا حساب نموده و آن را به سازمان ثبت اسناد و املاک

ارایه تا از فهرست اشخاص غیر فعال خارج شوید.