مطابق تبصره ۹ماده ۵۳ قانون مالیاتها ، مستاجر اگر شخص حقوقی باشد بایددرزمان پرداخت اجاره نسبت به کسروواریزمالیات تکلیفی اجاره بحساب سازمان مالیاتی اقدام نماید. حال اگرقرارداداجاره به نحوی تنظیم گرددکه مستاجرموظف به کسرمالیات نباشدوموجرخودش تقبل نماید. درچنین مواردی آیا بازهم مستاجرتکلیف کسرمالیات اجاره دارد؟ واگر کسر ننماید مشمول جریمه می شود؟ استناداتی اگرهست لطفا بفرمایید.

پاسخ

بنا به اصل ازادی قراردادها و به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی شما حق دارید هرگونه شرط و تکلیفی را در قرارداد خود بگنجانید ولی این شروط با توجه به ماده فوق نباید مخالف قانون باشد و این شرط شما مخالف مفاد تبصره ۹ ماده۵۳ است و رافع مسئولیت شما نخواهد بود و باید مالیات تکلیفی را کسر وایصال فرمایید.