طبق ماده ۵۶ جانبازان از پرداخت مالیات حقوق معاف هستند. اگر فرد جانباز بازنشسته در شرکتی کار کند

آیا حقوق و مزایای وی معاف از مالیات هست؟

 

پاسخ

بله اگر بازنشسته مجددا در جای دیگری مشغول بکار شود مثل این است که مجددا استخدام شده

واز نظر مالیاتی کلیه معافیت ها در مورد وی قابل اعمال است.