آیا واگذاری زمین شرکت بابت تعریض بزرگراه مشمول ارزش افزوده می باشد؟

خیر و از بابت مالیات نقل و انتقال نیز به استناد ماده ۷۰ معاف از مالیات است

کلا اموال غیر منقول اعم از عین یا منافع انها از شمول مالیات ارزش افزوده خارج است.