وقتی سفارش خارجی ترخیض شده باشد ولی بهای اینویس به شرکت خارجی پرداخت نشده باشد بایستی بدهی ارزی شناسایی شود ؟

این شناسایی بدهی به چه تاریخی بایستی ثبت شود ؟(تاریخ ترخیص ،تاریخ اینویس ،...)

این بدهی شامل محاسبات تسعیر ارز میشود ؟

 

 

مطابق بند ۲۱استاندارد ۱۶بدهی ارزی باید در تاریخ معامله شناسایی بشه و با نرخ تاریخ معامله ثبت و شناسایی بشود

 

حال شما این مبلغ رو پرداخت نکرده اید قطعا بدهی ارزی دارید و در پایان سال هم در صورت عدم پرداخت میبایست تسعیر گردد.

زمان ثبت بدهی ارزی چه موقع است؟, بدهی ارزی چه زمانی مبایست ثبت گردد؟,بدهی ارزی به چه تاریخی باید ثبت گردد؟,آیا بدهی ارزی وقتی سفارش خارجی ترخیص شده باشد مشمول محاسبات تسعیر ارز می شود؟,محاسبات تسعیر ارز,بدهی ارزی در زمانی که سفارش خارجی ترخیص شده باشد