بابت پرونده های غیر قطعی سنوات قبل که هزینه تبلیغات به استناد عدم کسر مالیات تکلیفی مورد پذیرش قرار نگرفته است

مستند به رای هیات عمومی دیوان عدالت موضوع قابل طرح درمراجع قانونی ذیربط حسب مورد می باشد.

رای دیوان عدالت اداری در خصوص پذیرش هزینه های تبلیغات